A Comparative Analysis of EAP Authentication Mechanism for WLAN   چکیده در سالهای اخیر، WLAN ها به سرعت در حال توسعه بوده اند و به طور روز افزونی در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفته اند. کاربرد گسترده WLAN در چهارچوب احراز هویت مورد استفاده قرار گرفته است که Extensible Authentication Protocol یا (EAP […]

ادامه مطلب