Rating: 4.6/5. From 16 votes.
Please wait...

فرهنگ لغت ، دیکشنری آنلاین و اصطلاحات ریاضی و هندسه و جبر. این لغات هم به صورت تخصصی برای رشته ریاضی و هم به صورت عمومی برای همه رشته ها استفاده می شوند. معادل های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی قرار داده شده اند. کلمات و معانی شان به صورت کاملا تخصصی و دقیق برای رشته ریاضی نوشته شده اند، لذا ممکن است کلمه ای در این لیست در رشته ای دیگر معنی متفاوتی داشته باشد. این معانی در درسها و رشته ریاضی صادق هستند. این کلمات کاملاااا قطعی و صحیح می باشند و در ترجمه های ریاضی عینا همین معنای مورد استفاده قرار می گیرند. این لیست بسیار مناسب برای مترجمین و دانشجویانی که قصد دارند از منابع انگلیسی زبان بخوانند می باشد؛ همچنین برای دانشجویانی که قصد دارن مقاله یا مطلب خودشان را از فارسی به انگلیسی تبدیل کنند بسیار مفید می باشد.

 

ریاضی پایه

add: (عملیات) جمع

مثال: add 5 to 7. یعنی 5 به اضافه 7

subtract: تفریق کردن

مثال: subtract 30 from 75. یعنی 75 منهای 30

multiply : ضرب کردن

مثال: multiply 14 by 3. یعنی 14 ضرب در 3

divide: تقسیم کردن

مثال: divide 21 by 3. یعنی 21 تقسیم بر 3

operator: عملگر

derivative: مشتق

integral: انتگرال

differentiation: مشتق گیری

integration: انتگرال گیری

odd: فرد

even: زوج

coefficient: ضریب

multiple: مضرب

complex: (عدد) مختلط

conjugate: مزدوج

interval: بازه (بین دو عدد)

product: حاصل

remainder: باقیمانده

greatest common divisor: بزرگترین مقسوم علیه مشترک

subscript: اندیس (پایین نویس)

superscript: توان (بالا نویس)

exponentiation: توان

base: (عدد) پایه

order: مرتبه

equation: معادله

variable: متغیر

discrete variable: متغیر گسسته

continuouse variable: متغیر پیوسته

multi variable: چند متغیره

vector: بردار

unit vector: بردار یکه

matrix: ماتریس

fraction: کسر

numerator: صورت کسر

denominator: مخرج کسر

hold: صادق است

is given by: بدست می آید …

modulus: قدر مطلق

absolute value: قدر مطلق

theorem: فرضیه

expression: عبارت

term: جمله

constant term: جمله ثابت

real number: عدد حقیقی

natural number: عدد طبیعی

imaginary number: عدد موهومی

rational number: عدد گویا، عدد نسبی

Quotient: عدد اصم، عدد گویا

integer: عدد صحیح

whole number: عدد حسابی

prime number: عدد صحیح

second-order function: تابع مرتبه دوم

quadratic equation: معادله درجه دوم

linear equation: معادله خطی

polynomial: چند جمله ای

monomial: تک جمله ای

degree of polynomial: درجه چند جمله ای

more than unity: بزرگتر از واحد

measurement: اندازه گیری

indicator: شاخص

index: شاخص

coordinate: مختصات

dimension: بُعد

infinity: بینهایت

algebra: جبر

geometry: هندسه

calculus: حساب دیفرانسیل و انتگرال

series: سری، سری های توانی

sequence: دنباله

set: مجموعه

plot: نمودار

factorization: اتحاد

pure mathematics: ریاضیات محض، ریاضی محض

governing equation : معادله حاکم

module: مدول

 

هندسه

coordinate system : دستگاه مختصات

line: خط

point: نقطه

line segment: پاره خط

diagonal: قطر

parallel: موازی

perpendicular: تعامد، عمود

orthogonal: عمود

tangent: مماس

slope: شیب

collinear: هم خطی

centroid: مرکزوار

radian: رادیان

right angle: زاویه قائم

symmetry: متقارن

asymmetry: نامتقارن

figure: شکل

intersection: نقطه تقاطع

length: طول

area: مساحت

volume: حجم

width: عرض

height: ارتفاع

axis: محور

magnitude: اندازه

edge: ضلع

angle: زاویه

plane: صفحه

space: فضا

carve: منحنی

square: مربع

rectangle: مستطیل

triangle: مثلث

rhombus: لوزی

quadrilateral: چهارضلعی

parallelogram: متوازی الاضلاع

pentagon: پنج ضلعی

hexagon: شش ضلعی

trapezoid: ذوزنقه

circle: دایره

center: مرکز

radius: شعاع

cord: وتر دایره

hypotenuse: وتر مثلث قائم الزاویه

Euclidean geometry: هندسه اقلیدسی

solid geometry: هندسه فضایی

hyperbolic geometry: هندسه هذلولی

elliptic geometry: هندسه بیضوی

spherical geometry: هندسه کروی

differential geometry: هندسه دیفرانسیل

Cartesian coordinate system: دستگاه مختصات دکارتی

polyhedron: چندوجهی

parabola: سهمی

cube: مکعب

face: وجه

pyramid: هرم

sphere: کره

cone: مخروط

ellipse: بیضی

cylinder: استوانه

focus: کانون

focal point: نقطه کانونی

cross section: سطح مقطع

orbit: مدار چرخش

base: پایه

vertex: راس

apex: نوک، قله

pentagram: ستاره پنج پر

median: میانه مثلث

cross product یا vector product: ضرب خارجی یا ضرب برداری

dot product یا inner product یا scalar product: ضرب داخلی یا ضرب اسکالر

 

جبر

homological algebra: جبر همولوژی

projective module: مدول تصویری

injective module: مدول تزریقی

isomorphict: هم ریخت

dualizing: دوگانه کننده

 

Rating: 4.6/5. From 16 votes.
Please wait...

بدون دیدگاه

شما اولین دیدگاه را ثبت کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

لطفا نام خود را وارد کنید لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. لطفا پیغام خود را وارد کنید.