A LEARNING CONTROL TECHNIQUE TO INCREASE THE FREQUENCY OF SERVO-HYDRAULIC TESTING MACHINES   چکیده برای مقاوت مواد و مقادیر سایر فشارها و متوسط فشارها، عمر فرسودگی الزاما به تعداد سیکل های بار اعمال شده بر مواد تحت آزمایش بستگی دارد. به این دلیل، کار با دستگاه تست مواد در فرکانس های بالا مزیتهای کاهش زمان […]

ادامه مطلب

Adaptive Nonlinear Optimal Compensation Control for Electro-hydraulic Load Simulator   چکیده پس از مواجه شدن با مشکل کوپلینگ قوی موقعیت شبیه ساز بار الکتروهیدرولیکی (EHLS)، این مقاله یک استراتژی کنترل بهترین جبرانسازی غیرخطی تطبیقی را بر اساس دو پارامتر برآوردشده غیرخطی ارائه می کند، شامل ضریب بهره جریان سروو والو و فاکتور های کل ضریب […]

ادامه مطلب

Optimal Design for Torque Motor of Jet Pipe Electro-hydraulic Servo-val e Based on Dynamic Stiffness   چکیده در این مقاله مشخصات دینامیکی اسمبلی آرمیچر موتور گشتاوری را در الکتروهیدرولیک جت پایپ مطالعه می کنیم. نتایج نشان می دهند که سفتی اسمبلی آرمیچر و قطب فنر فیدبک قسمتهای کلیدی هستند که می توانند به طور مستقیم […]

ادامه مطلب

Digital Servo Valve System   چکیده سیستم سروو ولو دیجیتالی جدیدی برای استفاده در جابه جایی یک عملگر قادر است یا در حالت حلقه بسته یا در حلقه باز کار کند. این سیستم شامل کنترلری است که مقادیر پردازش شده پارامترهای عملگر را با مقادیر پارامتری از پیش انتخاب شده مقایسه می کند به صورت […]

ادامه مطلب

Mechanical Feedback Flow Control Servo Valve   این اختراع در خصوص بهبودها در سروو ولوهای کنترل جریان با عملکرد الکتریکی می باشد، و به طور دقیق تر، برای ولوهای با فیدبک مکانیکی ارتقا یافته. هدف مهمی از این اختراع، ارائه چیدمان فیدبک مکانیکی داخلی به ولو کنترل جریان می باشد که به اجزا سادگی می […]

ادامه مطلب

Flow Control Servo Valve   به طور کلی، این اختراع درباره پیشرفتها در سروو ولوهای عملکرد بالای نوعی است که در آن مکان یک اسلاید ولو ، جریان سیال تحت فشار را از منبع به رام یا بار دیگری تعیین می کند. به خصوص، این اختراع درباره سروو ولوی است که در آن مکان اسلاید […]

ادامه مطلب

Thermal buckling of temperature dependent FG-CNT reinforced composite plates   چکیده کمانش انشعاب القا شده گرمایی ورق های کامپوزیت مستطیلی که با نانوتیوب های کربن تک دیواری تقویت شده اند در این پژوهش بررسی می شوند. توزیع CNT ها در سرتاسر ضخامت ورق ، یکپارچه یا تابعی در نظر گرفته شده است. ویژگی های ترمودینامیکی […]

ادامه مطلب

Buckling of FG-CNT-reinforced composite plates subjected to parabolic loading   چکیده می دانیم که توزیع تنش ها در ورقی مستطیلی مشابه با تنش های اِعمال شده بر روی مرزها است زمانی که بارگذاری یکپارچه یا متغیر خطی می باشد. برای انواع دیگر بارهای فشرده، برای مثال بارگذاری فشرده سهمی، توزیع فشارها در ورق متفاوت از […]

ادامه مطلب

Bending of a rectangular plate with rotationally restrained edges under a concentrated force   چکیده مسئله خمش ورق مستطیلی با لبه های محدود شده چرخشی تحت نیروی متمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. بر تعیین نیروهای جانبی و خیز تاکید شده است. این مسئله با برهم نهی روش های Navier کلاسیک و Levy حل می […]

ادامه مطلب